Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, za pośrednictwem Portalu internetowego CentrumInformacjiPrawnej.pl oraz Aplikacji Mobilnej „Centrum Informacji Prawnej” jest Centrum Promocji Turystyki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-199) przy ul. Modlińskiej 61, NIP 5242809771, zwana w dalszej części Administratorem.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w zgodzie z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych w Internecie, a zwłaszcza z art. 6 ust.1 lit. f) z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – „RODO”.
 3. Administrator chroni przede wszystkim bezpieczeństwo udostępnionych mu danych, przed dostępem osób nieupoważnionych. W tym celu, zostały wdrożone środki o charakterze technicznym oraz organizacyjnym.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może lub mogą być:
  • 6 ust. 1 lit. b) RODO – wymogi kontraktowe, tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby świadczenia usług przez Portal;
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO – wymogi ustawowe, tj. konieczność wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa;
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione wymogi Administratora, tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów.
 5. W  oparciu o podstawy przetwarzania danych osobowych wymienione w pkt. 4 Portal będzie przetwarzać pozyskane dane osobowe w następujących celach:
  • w celu świadczenia usług, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji dyspozycji Usługobiorców oraz zawarcia umów;
  • w celu przestrzegania przez Portal przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych;
  • w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w celu marketingu produktów i usług Portalu.
 6. Podmioty wskazane w pkt. 1, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym w Regulaminie poprzez jego akceptację przy przesłaniu Formularza Rejestracyjnego. W imieniu osoby częściowo ubezwłasnowolnionej w/w zgoda musi zostać potwierdzona przez opiekuna prawnego lub kuratora, o czym mowa w § 3 pkt. 2 Regulaminu.
 7. Oprócz danych podmiotów wskazanych w pkt. 1, Eksperci mają możliwość wprowadzenia do Portalu danych swoich Przedstawicieli – np. pracowników i współpracowników. W odniesieniu do tych danych Administratorami danych osobowych, w myśl ustawy o ochronie danych osobowych, są Eksperci. W tym zakresie Ekspertów obciąża obowiązek zapewnienia zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
 8. W ramach Portalu i Aplikacji Mobilnej dane osobowe zbierane są bezpośrednio od Usługobiorców do których zalicza się:
  • Użytkowników,
  • Ekspertów – będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej,
  • osoby reprezentujące Eksperta i działające w jego imieniu na Portalu
  • Przedstawicieli Eksperta (np. pracowników i współpracowników).
 9. Korzystanie z usług Portalu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w zakresie określonym w Regulaminie.
 10. Dane  Usługobiorców mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania przez Administratora. Profilowanie polega na automatycznej (przez system informatyczny) analizie i prognozowaniu zainteresowania Usługobiorców usługami oferowanymi przez Firmy na podstawie podanych pomiarów zachowania Konsumenta na Portalu.
 11. Administrator zapewnia wszystkim Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Usługobiorcy mogą je realizować poprzez logowanie się na swoje Konta, a także kontakt z Administratorem, celem uzyskania stosownych informacji lub złożenia oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 12. Portal i Aplikacja Mobilna przewiduje możliwość udzielenia dodatkowej zgody na wykorzystywanie przekazanych, na etapie rejestracji, danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora, Ekspertów oraz inne podmioty, którym dane osobowe będą mogły być przekazane:
 13. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania informacji marketingowych (dotyczących produktów i usług oferowanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści art. 10 „Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
 14. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu 172 ustawy „Prawo telekomunikacyjne”. 
 15. Usunięcie Konta – jest równoznaczne z usunięciem powiązanych z nim Danych Osobowych. 
 16. Usunięcie danych osobowych z bazy danych Administratora następuje poprzez złożenie mu stosownego oświadczenia. Dla swej skuteczności musi ono zostać złożone w sposób umożliwiający weryfikację składającego, tj. np. poprzez powiązany z Kontem adres e-mail. Konto i powiązane z nim dane zostaną usunięte z bazy danych osobowych Portalu w terminie 14 dni od dnia otrzymania i weryfikacji wiadomości.
 17. Administrator lub Podmioty przetwarzające podczas pozyskiwania danych osobowych Usługobiorców realizują obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 pkt. 1 i 2 RODO.
 18. Jeżeli danych osobowych, o których mowa w poprzednim punkcie, nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą Administrator realizuje obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 14 pkt. 1 i 2 RODO:
  1. w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych;
  2. jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą; lub
  3. jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.
 19. Portal korzysta z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania niektórych funkcji np. zapamiętania danych logowania Usługobiorcy. Korzystanie z Portalu obwarowane jest wyrażeniem zgody na przechowywanie tych plików w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy. Informacje o ewentualnym wyłączeniu możliwości przechowywania tych informacji dostępna jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl. Zmiana ustawień zgodnie ze wskazówkami zawartymi w linku może się wiązać z nieprawidłowym działaniem niektórych elementów Portalu.
 20. Informacje zawarte w logach systemowych tworzonych na serwerach Portalu mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Są one wykorzystywane w celach technicznych, do zbierania ogólnych, statystycznych informacji, a także personalizacji funkcjonalności Portalu ze szczególnym uwzględnieniem wyszukiwarki. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym także w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania, innego działania na jego szkodę lub naruszenia przepisów prawa.
Przewiń do góry