Regulamin

REGULAMIN

 

CENTRUM INFORMACJI PRAWNEJ

 

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady uzyskania przez Użytkowników porady i pomocy prawnej z różnych dziedzin w postaci Informacji Prawnej udzielanej przy użyciu Aplikacji Mobilnej „Centrum Informacji Prawnej” oraz warunki i zasady udzielania tych Informacji przez Ekspertów za pośrednictwem Portalu internetowego www.CentrumInformacjiPrawnej.pl.

 

 

Definicje

 

§ 1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.      Organizator / Administrator – właściciel Portalu www.CentrumInformacjiPrawnej.pl oraz Aplikacji Mobilnej „Centrum Informacji Prawnej”, którym jest Centrum Promocji Turystyki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-199) przy ul. Modlińskiej 61, NIP 5242809771, e-mail biuro@CentrumInformacjiPrawnej.pl.  

2.   Portal –  platforma internetowa wraz ze wszystkimi podstronami i funkcjonalnościami  dostępna pod adresem www.CentrumInformacjiPrawnej.pl pełniąca funkcję informacyjną oraz umożliwiająca Ekspertom zalogowanie się do Konta Eksperta w celu świadczenia usług w formie Informacji Prawnej.

3.      Aplikacja Mobilna oprogramowanie o nazwie „Centrum Informacji Prawnej”, udostępniane Użytkownikom przez Organizatora, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu Mobilnym i pozwalające na korzystanie z bezpłatnych usług w postaci Informacji Prawnej.

4.      Informacja Prawna – oznacza bezpłatną usługę pomocy i porady świadczoną przez Eksperta na rzecz Użytkownika, w ramach Portalu i Aplikacji Mobilnej oraz w oparciu o Regulamin.

5.      Ekspert –  osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub inna osoba, która na podstawie zawartej Umowy z Organizatorem oferuje swoje usługi w formie bezpłatnej Informacji Prawnej wszystkim Użytkownikom kontaktującym się za pośrednictwem Portalu i Aplikacji Mobilnej, na warunkach określonych na Portalu i w Regulaminie. Ekspert, usługi Informacji Prawnej (pomocy i porady) może świadczyć osobiście lub poprzez swoich Przedstawicieli (np. pracowników, współpracowników) – specjalistów w danej dziedzinie, osoby o teoretycznej i praktycznej znajomości danego tematu.

6.      Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji Mobilnej „Centrum Informacji Prawnej” i na rzecz której świadczona jest usługa pomocy i porady w formie bezpłatnej Informacji Prawnej.

7.      Usługobiorca – Ekspert i/lub Użytkownik który na podstawie zawartej Umowy z Organizatorem posiada prawo do korzystania z Portalu i/lub Aplikacji Mobilnej.

8.      Usługa (Usługi) – oznacza usługę świadczoną przez Organizatora na rzecz Użytkowników i Ekspertów, w oparciu o Regulamin, polegającą na udostępnieniu Aplikacji Mobilnej „Centrum Informacji Prawnej” oraz Portalu www.CentrumInformacjiPrawnej.pl.

9.      Konto Eksperta – prowadzony dla Eksperta przez Organizatora, pod unikalną nazwą (login), zbiór zasobów Portalu, zarządzany przez Eksperta i umożliwiający korzystanie z jego funkcji w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie, w którym gromadzone są dane Eksperta oraz informacje o jego działaniach na Portalu. Ekspert może posiadać jedno lub więcej konto w zależności od ilości zgłoszonych Przedstawicieli (np. pracowników).

10.   Konto Użytkownika – prowadzone w systemie informatycznym i dostępne za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej indywidualne konto przypisane do każdego Użytkownika, służące w szczególności do: korzystania przez Użytkownika z Informacji Prawnej, zapisywania historii korzystania z tych Informacji oraz kontaktów Użytkownika z Ekspertami, w tym przesyłania dokumentów związanych ze świadczoną usługą Informacji Prawnej.

11.   Aktywacja Aplikacji Mobilnej – proces instalacji i uruchomienia aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika, umożliwiający korzystanie ze wszystkich jej funkcjonalności.

12.   Urządzenie Mobilne – oznacza przenośne urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, tj. telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004r Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014., poz. 243 ze zm.) np. telefon komórkowy, smartfon, tablet itd.

13.   Opłata Abonamentowa – stała opłata, ponoszona przez Eksperta z tytułu posiadania Konta Eksperta na Portalu, czyli możliwości korzystania z zasobów Portalu.

14.   Cennik – zestawienie cen, opłat i należności za Usługi oferowane przez Organizatora na rzecz Eksperta, wraz z zasadami ich naliczania. Cennik stanowi integralną część Umowy.

15.   Cennik Promocyjny – zestawienie cen, opłat i należności oraz zasad skorzystania przez Eksperta z świadczonych przez Organizatora usług na specjalnych warunkach.

16.   Okres Rozliczeniowy – okres za który dokonywane są rozliczenia Opłat Abonamentowych.

17.   Rachunek – dokument finansowy wystawiony przez Organizatora i zobowiązujący Eksperta do uiszczenia na rzecz Organizatora wskazanych w nim kwot. To w szczególności faktura VAT, nota obciążeniowa lub nota odsetkowa.

18.   Siła Wyższa – oznacza zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym, niezależne od stron, któremu żadna ze stron nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

19.   Formularz Rejestracyjny – dokument za pomocą którego zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną między Usługobiorcom a Organizatorem.

20.   Formularz Zgłoszeniowy – dokument zawierający dane Użytkownika, który chce otrzymać wiadomość e-mail z linkiem do pobrania Aplikacji Mobilnej.

21.   Kod Aktywacyjny – literowo-cyfrowy kod udostępniany Użytkownikowi przez Organizatora, poprzez wiadomość e-mail, który może być wymagany przy rejestracji w Aplikacji Mobilnej.

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 2

1.    Korzystanie z Aplikacji Mobilnej „Centrum Informacji Prawnej” wymaga Urządzenia Mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w zgodny system operacyjny Android. Informacje o zgodnych wersjach systemów Android udostępniane są wraz z Aplikacją Mobilną w internetowych sklepach z aplikacjami Google Play oraz na stronie internetowej www.CentrumInformacjiPrawnej.pl.

2.    Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.    Organizator informuje, że w związku z transmisją danych w sieci Internet Usługobiorcę mogą obciążać opłaty zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta.

4.    Organizator może wprowadzić odrębne (dodatkowe) warunki świadczenia Usług, w tym w formie regulaminów, warunków promocji, warunków ofert lub regulaminów usług dodatkowych. Dla Usługobiorcy odrębne warunki świadczenia usług będą stanowiły integralną część zawartej Umowy.

5.    Odrębne warunki świadczenia usług odmienne od postanowień zawartych w Regulaminie, znajdują pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu i Cennika.

 

 

Zawarcie Umowy, zakładanie Konta

 

§ 3

1.      Umowa zawarta między Organizatorem, a Usługobiorcą jest Umową o Świadczenie usług drogą elektroniczną i zostaje zawarta na czas nie określony.

2.      Zawarcie Umowy o Świadczenie usług drogą elektroniczną dostępne jest wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Osoba, która jest częściowo ubezwłasnowolniona, dla skutecznego składania oświadczeń i zawierania umów w ramach Portalu i Aplikacji Mobilnej, zobowiązana jest uzyskać zgodę na ich dokonanie od swojego opiekuna ustawowego lub kuratora.

 

§ 4

1.      Umowa między Organizatorem, a Użytkownikiem jest zawierana z chwilą wypełnienia przez Użytkownika i przesłania do Organizatora Formularza Rejestracyjnego dostępnego przez Aplikację Mobilną.

a)      Użytkownik może pobrać Aplikację Mobilną samodzielnie ze strony www.CentrumInformacjiPrawnej.pl lub sklepu internetowego Google Play. Może również przesłać do Organizatora, za pomocą Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na w/w stronie swój adres e-mail na który otrzyma link do pobrania aplikacji;

b)      Użytkownik powinien pobrać i zainstalować Aplikację Mobilną na Urządzeniu Mobilnym, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi po uruchomieniu procesu instalacji lub podawanymi przez sklep internetowy Google Play;

c)      Użytkownik ma obowiązek zapoznać się i zaakceptować Regulamin lub/i inny dokumentem wskazanym przez Organizatora. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia tych dokumentów poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Aplikacji Mobilnej podczas rejestracji.

2.      Z chwilą przesłania Formularza Rejestracyjnego zostanie utworzone Konto Użytkownika. Przy pierwszym logowaniu do Aplikacji może być wymagane wprowadzenie  Kodu Aktywacyjnego, który Użytkownik otrzyma w wiadomości przesłanej na podany adres e-mail.

 

§ 5

1.      Umowa między Organizatorem, a Ekspertem jest zawierana z chwilą wypełnienia przez Eksperta i przesłania do Organizatora Formularza Rejestracyjnego dostępnego przez stronę www.CentrumInformacjiPrawnej.pl. Przesyłając Formularz Rejestracyjny Ekspert potwierdza zapoznanie się i akceptację w całości Regulaminu, Cennika lub/i Cennika Promocyjnego lub/i innych dokumentów wskazanych przez Organizatora.

2.      Rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi w terminie do 3 dni roboczych po dniu, w którym Ekspert dokonał zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.      Po zawarciu Umowy, na Portalu www.CentrumInformacjiPrawnej.pl zostaną utworzone Konta dla poszczególnych Przedstawicieli (np. pracowników) Eksperta zgodnie z danymi zawartymi w Formularzu Rejestracyjnym.

4.      Ekspert uzyskuje dostęp do Konta na Portalu po zalogowaniu – podaniu adresu e-mail oraz hasła otrzymanego od Organizatora w wiadomości e-mail,

5.      Po zalogowaniu Konto umożliwia Ekspertowi, korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Portalu przeznaczonych dla Eksperta.

 

 

§ 6

1.      Usługobiorca wysyłając Formularz Rejestracyjny, co jest jednoznaczne z zawarciem Umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną, oświadcza, że:

a)      podanie w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b)      jest uprawniony do zawarcia Umowy o Świadczenie usług drogą elektroniczną,

c)      podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

d)      zapoznał się z Regulaminem, Cennikiem, Polityką Prywatności lub/i innymi dokumentami wskazanymi przez Organizatora i zobowiązuje się ich przestrzegać od chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi,

e)      Zawierając Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, Usługobiorca jest obowiązany podać w Formularzu Rejestracyjnym następujące dane:

o    w przypadku Użytkownika:

          imię,

          nazwisko, pseudonim, nick,

          adres e-mail,

          numer telefonu komórkowego,

          hasło do Konta;

o    w przypadku Eksperta:

          Nazwa firmy,

          Dane adresowe oraz adres do korespondencji jeśli jest inny,

          NIP, REGON, KRS lub CEIDG,

          Osoba reprezentująca firmę,

          Dane osoby do kontaktu (telefon, e-mail),

          Hasło do konta,

          Dane Przedstawicieli Eksperta (np. pracowników, współpracowników): imię i nazwisko, tytuł naukowy, e-mail, telefon, hasło do konta.

6.    Potwierdzenia i powiadamiania w ramach Portalu są przesyłane poprzez wiadomości e-mail na adres podany w Formularzy Rejestracyjnym.

7.    Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu e-mail oraz nr telefonu. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu e-mail i nr. telefonu, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej zmiany poprzez kontakt z Organizatorem.

8.    Nieuaktualnienie zmienionego adresu e-mail, a tym samym nieotrzymanie Rachunku od Organizatora nie zwalnia Eksperta z terminów płatności i ewentualnych odsetek ustawowych za opóźnienia w opłatach.

9.    Ekspert zobowiązuje się również do niezwłocznego poinformowania Organizatora o wszystkich innych zmianach dotyczących danych firmy.

10.  Użytkownik zawierając Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wyraża zgodę na przekazanie przez Organizatora swoich danych Ekspertom w celu świadczenia usług Informacji Prawnej.

 

 

Zakres Usług Organizatora i Eksperta

 

§ 4

1.      Usługi świadczone przez Organizatora polegają na umożliwieniu i ułatwieniu kontaktu między Użytkownikiem, a Ekspertem.

2.      Usługa dla Użytkownika jest świadczona za pomocą zainstalowanej na urządzeniu Aplikacji Mobilnej „Centrum Informacji Prawnej” umożliwiającej rozmowę z Ekspertem w formie audio-wideo, audio lub czatu, a także umożliwiającej przesyłanie dokumentów.

3.      Użytkownik z panelu Aplikacji Mobilnej samodzielnie wybiera dziedzinę – np. kategorię prawa, a następnie kraj którego dotyczyć będzie Informacja Prawna. Użytkownik może również za pomocą lokalizatora lub wybierając województwo wyszukać Eksperta z danej lokalizacji.

 

§ 5

1.      Podczas Konsultacji z Ekspertem, Użytkownik uzyska informacje o danej sprawie oraz ewentualnym, koniecznym,  dalszym postępowaniu. W przypadku spraw wymagających dalszych działań (np. szczegółowej analizy dokumentów, napisania pisma, sporządzenie opinii lub ekspertyzy prawnej, reprezentacji przed sądem itp.) Ekspert może zaproponować Użytkownikowi dodatkowe, płatne usługi świadczone poza Portalem i Aplikacją Mobilną.

2.      Użytkownik w żadnym wypadku nie jest zobligowany do przyjęcia oferty danego Eksperta na dodatkowe usługi płatne.

3.      Użytkownik przyjmuje odpłatną ofertę Eksperta na własną odpowiedzialność i ryzyko.

4.      Ekspert może odmówi świadczenia usługi Informacji Prawnej, jeżeli w przedstawionej sprawie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość jej świadczenia zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa.

5.      Przy świadczeniu usługi Informacji Prawnej Ekspert zobowiązany jest do zachowania, w zakresie określonym właściwymi przepisami, tajemnicy zawodowej.

 

§ 6

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane przez Eksperta podczas rozmowy, ani za dodatkowe, odpłatne usługi świadczone przez Eksperta poza Portalem i Aplikacją Mobilną.  Organizator nie ma wpływu na dni i godziny świadczenia usług przez Eksperta.

 

 

Płatności i Okres Rozliczeniowy

 

§ 7

Z tytułu Rejestracji i zawarcia Umowy na korzystanie z Aplikacji Mobilnej, Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów tzn. że Usługi na rzecz Użytkowników polegające na udzieleniu dostępu do Aplikacji Mobilnej „Centrum Informacji Prawnej”, służącej do kontaktu z Ekspertem, świadczone są przez Organizatora nieodpłatnie. Za Informacje Prawne uzyskane podczas rozmowy z Ekspertem Użytkownik nie uiszcza żadnych opłat Organizatorowi.

 

§ 8

1.    Usługi na rzecz Ekspertów świadczone są odpłatnie. Ekspert zobowiązany jest uiszczać Organizatorowi Opłaty Abonamentowe za Usługi na podstawie Umowy zgodnie z Cennikiem lub/i Cennikiem Promocyjnym. Cennik jest dostępny na stronie www.CentrumInformacjiPrawnej.pl oraz jest dostarczany Ekspertowi na jego żądanie.

2.    Organizator może, stosując promocje okazjonalne, obniżyć lub zwolnić Eksperta zawierającego Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Opłaty Abonamentowej w oznaczonym okresie.  Ceny i warunki promocji określone są w Cenniku Promocyjnym.

3.    Opłata abonamentowa naliczana jest z góry za każdy Okres rozliczeniowy, w którym Ekspert ma możliwość korzystania z Usługi i przesyłana (na początku każdego Okresu Rozliczeniowego) do Eksperta w postaci faktury VAT na wskazany w Umowie adres e-mail. Opłata abonamentowa jest powiększana o podatek VAT (23%).

4.    Ekspert wyraża zgodę na przesyłanie wszelkich dokumentów rozliczeniowych zwłaszcza faktur VAT drogą elektroniczną.

5.    Przyjmuje się, że Okresem Rozliczeniowym jest miesiąc z wyjątkiem pierwszego Okresu Rozliczeniowego, który może być krótszy niż miesiąc i rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Opłata Abonamentowa za ten okres naliczana jest proporcjonalnie.

6.    Termin płatności upływa siódmego dnia Okresu Rozliczeniowego, chyba że na podstawie  odrębnych warunkach określono inaczej. Jeżeli siódmy dzień rozliczeniowy przypada na dzień wolny od pracy, to następuje przesunięcie na kolejny dzień roboczy.

7.    Płatność może być wykonana w formie bezgotówkowej na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy lub w innej uzgodnionej formie.

8.    Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Organizatora lub dzień wpłaty należności w formie gotówkowej.

9.    W przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek opłaty, Organizator ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

10.  Rozwiązanie umowy lub zawieszenie przez Organizatora świadczenia Usług w części bądź
w całości nie zwalnia Eksperta od uiszczenia należności za należycie wykonane na jego rzecz Usługi.

 

 

Zawieszenie świadczenia Usług dla Eksperta

 

§ 9

1.    Organizator ma prawo zawiesić świadczenie Usług w całości albo w części jeżeli Ekspert opóźnia się z zapłatą całości lub części opłat na rzecz Organizatora.

2.    Wznowienie świadczenia usług następuje po ustaniu wszystkich przyczyn zawieszenia.

 

 

Rozwiązanie Umowy

 

§ 10

Rozwiązanie umowy przez Użytkownika może nastąpić na pisemny wniosek przekazany Organizatorowi w dowolnej formie.

 

§ 11

1.      Ekspert może rozwiązać Umowę za pisemnym wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc kalendarzowy. Termin wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym złożono wypowiedzenie. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia.

2.      Organizator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a.      jeżeli Ekspert nie ureguluje zobowiązać wobec Organizatora w oznaczonym terminie płatności;

b.      braku możliwości weryfikacji danych Eksperta lub podania przez Eksperta błędnych lub nieaktualnych danych;

c.      wykorzystywania przez Eksperta usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.

3.      Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić po poinformowaniu Eksperta przez Organizatora o stwierdzonych naruszeniach o których mowa powyżej, w szczególności poprzez wysłanie przez Organizatora krótkiej wiadomości tekstowej, telefoniczny kontakt lub w formie pisemnych zawiadomień.

 

§ 12

Po rozwiązaniu Umowy Konto Usługobiorcy zostanie usunięte najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych. Użytkownik powinien samodzielnie usunąć Aplikację Mobilną z posiadanego Urządzenia Mobilnego.

 

 

Odstąpienie od Umowy

 

§ 13

1.      Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje jedynie Użytkownikom będącym konsumentami.

2.      Użytkownik, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

3.      W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Użytkownik powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy na piśmie wysyłając stosowne oświadczenie listownie lub pocztą elektroniczna na adres podany w § 1 pkt 1. Poinformowanie o takiej decyzji w okresie wskazanym w ustępie poprzedzającym uważane jest za rezygnację z Usług.

4.      W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Użytkownika, Organizator usunie przechowywane dane dotyczące Użytkownika.

5.      Prawo odstąpienie nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) w tym przypadku gdy przedsiębiorca Organizator usługi w pełni wykonał Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który przyjmuje do wiadomości, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy.

6.      Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Użytkownik powinien samodzielnie usunąć Aplikację Mobilną z posiadanego Urządzenia Mobilnego.

 

 

Reklamacje

 

§ 14

1.      Usługobiorca ma możliwość wniesienia reklamacji dotyczącej sposobu realizacji Usługi świadczonej przez Organizatora.

2.    Organizator rozpatruje wyłącznie reklamacje dotyczące świadczonych przez niego Usług tj. dotyczących funkcjonowania Portalu www.CentrumInformacjiPrawnej.pl i Aplikacji Mobilnej „Centrum Informacji Prawnej”.

3.    Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Organizatora, Usługobiorca może wnieść pisemnie, w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi, drogą elektroniczną lub na adres korespondencyjny określony w § 1 pkt 1 z dopiskiem „Reklamacja”;

4.    Reklamacja winna zawierać dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcę, tj. nazwę, imię i nazwisko, NIP, numer telefonu i adres e-mail oraz opis sprawy i zastrzeżeń Usługobiorcy co do Usługi;

5.    Jeżeli przesłane informacje nie pozwalają zidentyfikować reklamowaną Usługę, w celu należytego rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca może zostać poproszony o podanie szczegółowych danych umożliwiających identyfikację oraz o podanie okoliczności faktycznych niezbędnych do należytego rozpatrzenia reklamacji;

6.    Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpływu, z zastrzeżeniem pkt. 5;

7.    W przypadku konieczności uzupełnienia okoliczności faktycznych niezbędnych do należytego rozpatrzenia reklamacji, czas na udzielenie odpowiedzi na reklamację ulega zawieszeniu do czasu uzyskania przez Organizatora uzupełniających informacji;

8.    Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail podany w Umowie;

 

§ 15

Reklamacje dotyczące jakości udzielanej Informacji Prawnej przez Eksperta winny być kierowane bezpośrednio do konkretnego Eksperta, którego dane dostępne są przez Aplikację.

 

§ 16

Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Usługi, Aplikacji Mobilnej można kierować pocztą elektroniczną na adres podany w § 1 pkt 1.

 

 

Własność intelektualna Właściciela

 

§ 17

1.    Aplikacja Mobilna „Centrum Informacji Prawnej” stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych Właściciela – Organizatora. Z chwilą zapisania Aplikacji Mobilnej na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika, Właściciel udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji Mobilnej, obejmującej zwielokrotnianie Aplikacji Mobilnej w związku z jej pobraniem na Urządzenie Mobilne oraz instalacją i uruchamianiem na Urządzaniu Mobilnym. Użytkownik może zainstalować Aplikację Mobilną na dowolnej liczbie Urządzeń Mobilnych, które posiada, przy czym na jednym Urządzeniu Mobilnym dozwolone jest zainstalowanie tylko jednej kopii Aplikacji Mobilnej.

2.    Portal internetowy www.CentrumInformacjiPrawnej.pl oraz Aplikacja Mobilna „Centrum Informacji Prawnej”, a w szczególności wszelkie zawarte w nich materiały i informacje, teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Właściciela.

 

 

Ochrona danych osobowych

 

§ 18

1.      Administratorem danych osobowych Usługobiorców korzystających z Aplikacji Mobilnej „Centrum Informacji Prawnej” oraz Portalu internetowego www.CentrumInformacjiPrawnej.pl jest Organizator z którym można się kontaktować drogą elektroniczną lub listownie przesyłając korespondencję na adres wskazany w § 1 pkt 1.

2.      Organizator zbierane następujące dane Usługobiorców (dane obligatoryjne): imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, tytuł naukowy. Dodatkowo, Użytkownik może dobrowolnie podać inne informacje stanowiące dane osobowe (dane fakultatywne)

3.      Dane osobowe podane przez Usługobiorców w miejscach do tego przeznaczonych, Organizator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

4.      Usługobiorcom ujawniane są dane osobowe innych Usługobiorców jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celu realizacji usług świadczonych w ramach Portalu i Aplikacji Mobilnej oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

5.      Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Usługobiorców, które otrzymał od Organizatora w związku z korzystaniem z Portalu i Aplikacji Mobilnej, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Usługobiorcy, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza Portalem i Aplikacją Mobilną.

6.      Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane przez Administratora oraz przez Podmioty przetwarzające zgodnie z poleceniami Administratora.

7.      Administrator oświadcza, iż dołoży starań aby zapewnić Usługobiorcom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Portalu i Aplikacji Mobilnej.

 

 

Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora

 

§ 19

1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Aplikacji Mobilnej „Centrum Informacji Prawnej” oraz Portalu www.CentrumInformacjiPrawnej.pl, a w szczególności za korzystanie z Portalu i Aplikacji Mobilnej w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa i Regulaminu. Powyższe dotyczy również instalacji Aplikacji Mobilnej na Urządzeniu Mobilnym, do którego Użytkownik nie posiada żadnych praw.

2.    Organizator zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia świadczenia Usługi, z uwagi na konieczność usunięcia zagrożenia, konserwacji, przeglądu, modyfikacji lub rozbudowy infrastruktury technicznej Portalu i Aplikacji Mobilnej.

3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Portalu, Aplikacji Mobilnej i/lub Usługi z powodu Siły Wyższej lub okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ciągłość dostępu do sieci Internet, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w dostępie do sieci Internet.

 

 

Prawo właściwe i spory

 

§ 20

1.      Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługobiorcom a Organizator, której przedmiotem są usługi świadczone przez Organizator w ramach Portalu i Aplikacji Mobilnej na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, ze szczególnym uwzględnieniem:

a.     ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

b.     ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123);

c.     ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,

d.     ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182)

2.      Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizator w ramach Portalu i Aplikacji Mobilnej będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3.      Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.      Postanowienia niniejszego Regulaminu, nie naruszają przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku stwierdzenia niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustaw, pierwszeństwo mają przepisy ustaw.

5.      Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

 

Zmiany regulaminu

 

§  21

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej www.CentrumInformacjiPrawnej.pl i Aplikacji Mobilnej „Centrum Informacji Prawnej”

2.      Regulamin może ulec zmianie. Zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze zamieszczenia na w/w stronie internetowej i Aplikacji Mobilnej z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany.

 

 

 

Przewiń do góry